W treści niniejszego Regulaminu określono ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem: https://www.ledeon.pl/, a także zawierania umów oraz korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę (Usługodawcę) drogą elektroniczną. Celem niniejszego Regulaminu nie jest wyłączenie ani ograniczenie jakichkolwiek praw Klientów, które przysługują im na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązujących. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu oraz powyższych przepisów, wiążące są w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

I.
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.ledeon.pl/ prowadzony jest przez spółkę Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Księżynie {16-001 Księżyno) przy ul. Mazowiecka 17, legitymującą się NIP: 9492246868, KRS: 0000883635, wysokość kapitału zakładowego: 5 000, 00 zł, opłacony w całości.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do soboty:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ledeon.pl;
  2. Poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem internetowym: https://www.ledeon.pl/;
  3. Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);
  4. Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).
 3. Sklep Internetowy https://www.ledeon.pl/ działa na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce, a w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 z późn. zm.);
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);
  4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.ledeon.pl/ Klientom, Usługobiorcom, Użytkownikom oraz wszystkim innym podmiotom przysługuje prawo wglądu w treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także uprawnienie do jego pobrania, wydrukowania, odtworzenia oraz utrwalenia.
 5. Zasady i warunki organizowanych oraz prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące promocji, konkursów, programów partnerskich, programów lojalnościowych oraz innych działań reklamowo-promocyjnych każdorazowo określane są odrębnie.
 6. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna celem korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności do utworzenia Konta Klienta, zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca (Usługodawca). Zakres, cele, zasady oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej w Sklepie Internetowymi i znajdującej się pod adresem internetowym: https://ledeon.pl/strona-glowna/polityka/.  Polityka prywatności określa również zakres, cele, zasady oraz podstawy prawne stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Przekazanie przez Klienta lub Usługobiorcę w związku z korzystaniem z ze Sklepu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Polityce Prywatności, w tym w związku z zawarciem umowy oraz realizacją po stronie Usługodawcy (Sprzedawcy) obowiązków ustawowych.  

II.
DEFINICJE

 1. Administrator –  Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Księżynie {16-001 Księżyno) przy ul. Mazowiecka 17, legitymująca się NIP: 9492246868, KRS: 0000883635, wysokość kapitału zakładowego: 5 000, 00 zł, opłacony w całości
 2. Cena – oznacza określoną w polskim złotym oraz obejmującą wszelkie należne podatki kwotę pieniężną przysługującą Sprzedawcy od Kupującego w związku z nabyciem Towaru na podstawie Umowy Sprzedaży.
 3. Dni robocze – oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm).
 4. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru objętego Zamówieniem.
 5. Dostawca – oznacza podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie obejmującym Dostawę Towarów.
 6. Dowód zakupu – dokument księgowy w postaci faktury, rachunku lub paragonu wystawionego w szczególności na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług.
 7. Klient – oznacza dokonujące w Sklepie Internetowym Zamówienia lub korzystające z Usług osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 8. Kod rabatowy (kod kuponu) – oznacza formę obniżenia Ceny wydawaną przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące w tym zakresie oraz uprawniającą Klienta do nabycia Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym w obniżonej Cenie lub dającą mu inną korzyść określoną przez Sprzedawcę.
 9. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 10. Przedsiębiorca – oznacza Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.
 12. Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową (ewentualnie strony internetowe), za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
 13. Sprzedawca – Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Księżynie {16-001 Księżyno) przy ul. Mazowiecka 17, legitymującą się NIP: 9492246868, KRS: 0000883635, wysokość kapitału zakładowego: 5 000, 00 zł, opłacony w całości
 14. Towar (Towary) – oznacza rzecz (produkt) przedstawioną m.in. tekstowo, graficznie lub multimedialnie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub nadanej przez niego wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.
 15. Umowa Sprzedaży – oznacza zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również – stosownie do cech produktu – umowę o dzieło.
 16. Usługa (Usługi) – oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Sprzedawca jest Usługodawcą a Klient Usługobiorcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Usługobiorca – oznacza Klienta w przypadku korzystania przez niego z Usługi.
 18. Usługodawca – oznacza Sprzedawcę w przypadku świadczenia przez niego Usługi.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 z późn. zm.).
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);
 21. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę Sklepu Internetowego;
 22. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, Cenę, dane identyfikacyjne Klienta oraz sposób dostawy i płatności.

III.
OGÓLNE
WARUNKI, W TYM TECHNICZNE, KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każdy Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z całej dostępnej funkcjonalności Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający działania Sklepu Internetowego, nieuciążliwy dla innych Użytkowników i Sprzedawcy, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Regulaminu;
  2. Korzystania z dostępnych w Sklepie Internetowym treści jedynie w ramach użytku osobistego;
  3. Nieprzesyłania treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, obraźliwych, wulgarnych, godzących w interes Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, zamieszczanych w złej wierze, a także naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Regulaminu oraz dobre obyczaje.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym z Usług, wymagane są: 
  1. komputer, tablet, telefon, smartfon, notebook lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Mozilla Firefox czy Opera oraz gdy w przeglądarce włączona jest obsługa JavaScript 2.6.3+ i plików Cookies;
  3. minimalna rozdzielczość – smartfony: 768 px
  4. minimalna rozdzielczość – komputery stacjonarne: 1140 px;
  5. minimalna rozdzielczość – tablety: 1025 px.
 3. W Sklepie Internetowym mogą zostać zamieszczone dokumenty w formacie PDF, których otwarcie wymagać będzie zainstalowania właściwej aplikacji, takiej jak np. Adobe Reader.
 4. Świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
 5. Zaleca się, żeby Użytkownik oraz Klient korzystali z legalnego oprogramowania, a także posiadali na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.
 6. Przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zamówienia dane zabezpieczane i chronione są poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.
 7. Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie ogranicza możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, przy czym może spowodować utrudnienia w połączeniu ze nim. Za wszelkie tego rodzaju ograniczenia po stronie Użytkownika oraz Klienta Sprzedawca (Usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Sprzedawca (Usługodawca) dokłada wszelkich starań, żeby funkcjonalność Sklepu Internetowego świadczona była nieprzerwanie, każdego dnia 24 godziny na dobę. Jednakże Sprzedawca (Usługodawca) zastrzega, że może się zdarzyć, iż np. z przyczyn technicznych Sklep Internetowy będzie tymczasowo niedostępny. W takiej sytuacji Sprzedawca (Usługodawca) zobowiąże się do niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przywrócenie funkcjonalności Sklepu  Internetowego.
 9. Zamknięcie przeglądarki internetowej przez Użytkownika lub Klienta może poskutkować usunięciem wszelkich przesłanych przez niego danych do Sklepu Internetowego.

IV.
OGÓLNE
WARUNKI I RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca (Usługodawca) świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. Umożliwienie Klientom (Usługobiorcom) przeglądanie informacji (np. tekstów, grafik czy treści multimedialnych) zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
  2. Formularz kontaktowy oraz zamówienia, za pośrednictwem którego Klienci (Usługobiorcy) mają możliwość nawiązania kontaktu ze Sprzedawcą (Usługodawcą) poprzez wysłanie do niego wiadomości  oraz otrzymanie od niego odpowiedzi, a także złożenia Zamówienia;
  3. Inne Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Do skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b (Formularz kontaktowy oraz zamówienia), uprawniony jest każdy Użytkownik Sklepu Internetowego po wypełnieniu oraz wysłaniu Formularza kontaktowego oraz zamówienia. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, a będącą jej podstawą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony oraz ulega rozwiązaniu:
  1. w momencie udzielenia oraz wysłania odpowiedzi przez Sprzedawcę (Usługodawcę) Klientowi (Usługobiorcy) – w przypadku złożenia zapytania;
  2. wraz ze złożeniem Zamówienia przez Klienta (Usługobiorcę) albo zaprzestania przez niego składania Zamówienia – w przypadku złożenia Zamówienia.
 4. Klient (Usługobiorca) uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie poprzez kontakt ze Sprzedawcą w sposób określony w rozdziale I Regulaminu, przy czym zakończenie Usług określonych w ust. 1 lit. b następuje po zrealizowaniu albo usunięciu Zamówienia, jeżeli w chwili złożenia dyspozycji rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych istniało Zamówienie.
 5. Sprzedawca (Usługodawca) upoważniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta (Usługobiorcę) przepisów Regulaminu oraz niezastosowania się przez niego do żądania w zakresie zaniechania i/lub usunięcia naruszeń. Sprzedawca (Usługodawca) upoważniony jest również do rozwiązania umowy w przypadku zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną, zwłaszcza za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wysyłając jednocześnie do Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres e-mail oświadczenie w tym zakresie.
 6. Wszelkie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.
 7. Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy dostępne w  Sklepie Internetowym.

V.
REKLAMACJA
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Postępowanie reklamacyjne w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć jako wystąpienie Klienta (Usługobiorcy) w kierunku Sprzedawcy (Usługodawcy), w treści którego Klient (Usługobiorca) zgłasza zastrzeżenia do Usług świadczonych przez Sprzedawcę (Usługodawcę).
 2. Przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego nie mogą być w szczególności:
  1. nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej;
  2. przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Klienta (Usługobiorcy) i/lub łączy internetowych;
  3. okoliczności, za które Sprzedawca (Usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności, a także inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Sprzedawca (Usługodawca) nie odpowiada.
 3. Klient (Usługobiorca) uprawniony jest zgłosić reklamację w następujący sposób:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ledeon.pl;
  2. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem internetowym: https://www.ledeon.pl/;
  3. Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);
  4. Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).
 4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne sporządzone zostało na formularzu reklamacji stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu oraz zawierać:
  1. oznaczenie Klienta (Usługobiorcy), a w szczególności imię, nazwisko i/lub nazwa, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu;
  2. oznaczenie Sprzedawcy (Usługodawcy), a w szczególności nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail;
  3. określenie Usługi podlegającej reklamacji;
  4. wskazanie przyczyny zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zwięzłym uzasadnieniem;
  5. żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  6. określenie formy, trybu i sposobu, w jaki Sprzedawca (Usługodawca) powinien udzielić odpowiedzi na reklamację;
  7. podpis, chyba że reklamacja składana jest drogą elektroniczną.
 5. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca (Usługodawca) zastrzega sobie prawo wezwania Klienta (Usługobiorcy) do uzupełnienia tychże braków.
 6. Sprzedawca (Usługodawca) zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na Reklamację Klienta (Usługobiorcy) w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej oraz dostarczana odpowiednio na adres zamieszkania lub poczty elektronicznej Klienta (Usługobiorcy), chyba że Klient (Usługobiorca) określi inny rodzaj udzielania odpowiedzi na reklamację, który jednocześnie nie będzie wiązać się z poniesieniem przez Sprzedawcę (Usługodawcę) nadmiernych kosztów oraz nie uniemożliwi Sprzedawcy (Usługodawcy) dostarczenie Klientowi (Usługobiorcy) odpowiedzi na reklamację.

VI.
ZAWARCIE
I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Żadne z informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie skierowane do Klientów w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Przypisana poszczególnym Towarom Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę w chwili złożenia Zamówienia obejmującego te Towary.
 3. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. Za pośrednictwem Formularza kontaktu oraz zamówienia Sklepu Internetowego (każdego dnia w tygodniu, 24 godziny na dobę). Składając Zamówienie w ten sposób, Klient wypełnia wszystkie pola Formularza kontaktu oraz zamówienia, wpisując w nie następujące dane: „imię”, „adres poczty elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli takowy posiada),  a następnie załącza plik graficzny obrazujący przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf, .bmp oraz wybiera pole „Złóż Zamówienie” wraz z polem dotyczącym zapoznania się i akceptacji Polityki Prywatności, Regulaminu oraz prawa odstąpienia od umowy. Następnie Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia wraz z przygotowaną wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość Sprzedawcy zawiera również adres strony internetowej, za pośrednictwem której Klient zobligowany jest opłacić Zamówienie;
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez nadanie wiadomości na adres: https://www.ledeon.pl/ (każdego dnia w tygodniu, 24 godziny na dobę). Składając Zamówienie w ten sposób, Klient podaje następujące dane: „imię”, „adres poczty elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli takowy posiada),  a następnie załącza plik graficzny obrazujący przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf, .bmp. Następnie Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia wraz z przygotowaną wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość Sprzedawcy zawiera również adres strony internetowej, za pośrednictwem której Klient zobligowany jest opłacić Zamówienie;
  3. Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl); każdego dnia w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składając Zamówienie w ten sposób, Klient podaje następujące dane: „imię”, „adres poczty elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli takowy posiada),  a następnie załącza plik graficzny obrazujący przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf oraz .bmp. Następnie Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia wraz z przygotowaną wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość Sprzedawcy zawiera również adres strony internetowej, za pośrednictwem której Klient zobligowany jest opłacić Zamówienie;
  4. Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/); każdego dnia w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składając Zamówienie w ten sposób, Klient podaje następujące dane: „imię”, „adres poczty elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli takowy posiada),  a następnie załącza plik graficzny obrazujący przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf oraz .bmp. Następnie Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia wraz z przygotowaną wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość Sprzedawcy zawiera również adres strony internetowej, za pośrednictwem której Klient zobligowany jest opłacić Zamówienie.
 4. Złożone Zamówienia Sprzedawca realizuje od poniedziałku do piątku w Dni Robocze od godz. 09:00 do godz. 17:00. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta realizowane będą w kolejny Dzień Roboczy. 
 5. Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty kupna w rozumieniu Kodeksu cywilnego Towaru objętego Zamówieniem.
 6. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail złożenie Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie jest tożsame z przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia, a oznacza wyłącznie wprowadzenie go do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę niedostatecznej liczby danych do realizacji Zamówienia, może on zwrócić się do Klienta o uzupełnienie tych informacji.
 7. W przypadku Klientów składających Zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 6, zawiera:
  1. Zestawienie zamówionych Towarów;
  2. Numer Zamówienia (opcjonalnie);
  3. Cenę obejmującą całość Zamówienia, z wyszczególnieniem Cen za pojedyncze Towary, koszty dostawy oraz ewentualne inne opłaty związane z realizacją Umowy Sprzedaży;
  4. Wybrany sposób płatności i dostawy;
  5. Przewidywany termin dostawy (opcjonalnie);
  6. Dane do faktury;
  7. Dane kontaktowe Sprzedawcy;
  8. Dane kontaktowe Klienta.
 8. W przypadku Klientów składających Zamówienie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, serwisu Facebook oraz serwisu Instagram, potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 6, zawiera:
  1. Zestawienie zamówionych Towarów;
  2. Numer Zamówienia (opcjonalnie);
  3. Cenę obejmującą całość Zamówienia, z wyszczególnieniem Cen za pojedyncze Towary, koszty dostawy oraz ewentualne inne opłaty związane z realizacją Umowy Sprzedaży;
  4. Wybrany sposób płatności i dostawy;
  5. Przewidywany termin dostawy (opcjonalnie);
  6. Dane do faktury;
  7. Dane kontaktowe Sprzedawcy;
  8. Dane kontaktowe Klienta;
  9. Informację o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość (wraz z wzorem);
  10. Regulamin lub link prowadzący do Regulaminu.
 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:
  1. otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego adres e-mail wiadomości Sprzedawcy zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji – w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza kontaktu i zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nadania tego rodzaju wiadomości bez uprzedniego wysłania do Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6;
  2. przesłania przez Klienta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wiadomości, w której Klient dokonana akceptacji przesłanego Zamówienia oraz wyrazi zgodę na jego realizację, a także potwierdzi zapoznanie się z treścią Regulaminu i prawa odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia Zamówienia telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwisu Facebook oraz serwisu Instagram.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo nadania tego rodzaju wiadomości bez uprzedniego wysłania do Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6.
 10. Informacja o przyjęciu do realizacji Zamówienia w przypadku złożenia go za pośrednictwem formularza zamówienie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty kupna Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł przyjąć Zamówienia do realizacji, poinformuje o tym Klienta w drodze elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem serwisu Facebook lub serwisu Instagram.
 11. Do chwili otrzymania wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji Zamówienia Klient uprawniony jest zmienić albo anulować Zamówienie. W tym celu Klient powinien skontaktować się telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu Facebook lub serwisu Instagram ze Sprzedawcą, składając mu stosowne oświadczenie. Następnie Sprzedawca wyśle do Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem anulowania Zamówienia albo otrzymaniem zmodyfikowanego Zamówienia oraz wiadomość z przyjęciem do realizacji zmodyfikowanego Zamówienia – w przypadku przyjęcia oferty Klienta. Prawo anulowania Zamówienia nie narusza uprawnień Klienta z tytułu odstąpienia od umowy.
 12. Prawo anulowania Zamówienia nie dotyczy Towarów nieprefabrykowanych, wytworzonych według przedstawionej przez niego specyfikacji, a także służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej.
 13. Sprzedawca może informować Klientów o szczegółowym statusie ich Zamówienia, jeżeli Sklep Internetowy posiada tego rodzaju funkcjonalność.
 14. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, a przed dostarczeniem Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Sprzedawca wyśle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z jej istotnymi postanowieniami w formie pliku PDF lub na innym trwałym nośniku. 
 15. W związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta Dowód zakupu, w szczególności fakturę VAT w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Wystawioną w ten sposób fakturę VAT Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od powyższego Klient uprawniony jest do żądania wystawienia faktury w formie papierowej.

VII.
PŁATNOŚĆ

 1. Po złożeniu Zamówienia w wiadomości zwrotnej Sprzedawca prześle Klientowi Cenę Towaru wraz z informacjami w zakresie kosztów (opłat) transportu, doręczenia oraz usług pocztowych. Łączna kwota do zapłaty z tego tytułu może ulec pomniejszeniu w przypadku wykorzystania przez Klienta przysługującego mu Kodu Rabatowego lub innej formy obniżenia Ceny i kosztów dostawy. Warunki i zasady przyznawania oraz wykorzystywania Kodów Rabatowych lub innych form obniżenia Ceny i kosztów dostawy zostaną określone odrębnie.
 2. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać w następujący sposób:
  1. płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Tpay. Klient dokonuje płatności przed realizacją Zamówienia (przedpłata); realizacja przyjętego Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę od elektronicznego serwisu płatności informacji o opłaceniu Zamówienia przez Klienta;
  2. przelew bankowy bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy (Bank mBANK, 67 1140 2004 0000 3302 8096 7270). Płatność wykonywana jest przez Klienta w banku za pomocą konta internetowego, stacjonarnie w placówce banku lub na poczcie. Klient dokonuje płatności przed realizacją Zamówienia (przedpłata); skompletowanie i wysłanie przyjętego Zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy;
  3. gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, a także w sklepie stacjonarnym lub innym miejscu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą;
  4. płatność Kodem Rabatowym.
 3. Klient zobowiązany jest uiścić Cenę z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku nieuiszczenia płatności w tym terminie, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, chyba że Sprzedawca wyrazi drogą elektroniczną wyraźną zgodę na zapłatę Ceny przez Klienta w terminie późniejszym, indywidualnie ustalonym.

VIII.
DOSTAWA

 1. Przesyłka zawierająca zamówione Towary dostarczana jest na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Koszty dostawy pokrywa w całości Klient, chyba że Sprzedawca określi minimalną wartość Zamówienia, po przekroczeniu której koszty dostawy ponosi w całości Sprzedawca (darmowa dostawa) albo ulegają one obniżeniu. Sprzedawca uprawniony jest także do zwolnienia Klienta z obowiązku opłacenia kosztów dostawy w całości albo w części w ramach okresowej promocji, na warunkach określonych odrębnie.
 4. Klient uprawniony jest do zmiany adresu dostawy złożonego Zamówienia w terminie 3 dni po zaksięgowaniu Płatności. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (telefonicznie, za pośrednictwem serwisu Facebook, serwisu Instagram, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym).
 5. Sprzedawca realizuje Zamówienie od momentu otrzymania płatności lub, w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem, od momentu złożenia Zamówienia. Od tego momentu Sprzedawca zobowiązany jest skompletować oraz wydać Dostawcy przesyłkę zawierającą Towar w terminie 14 Dni Roboczych. Informacje o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia mogą znajdować się w Sklepie Internetowym w opisie poszczególnych Towarów.
 6. Z ważnych powodów (w szczególności niezależnych od Sprzedawcy) czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 5, może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta (telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu Facebook lub serwisu Instagram) o opóźnieniu, jego przyczynie oraz przewidywanych terminie realizacji Zamówienia.
 7. Szacunkowy czas dostawy Towaru wynosi 2 Dni Robocze w przypadku wysłania Zamówienia.
 8. Dostawy realizowane są przez:
  1. InPost;
  2. DHL.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży wolny od wad, chyba że Sprzedawca dokonał na rzecz Klienta sprzedaży Towaru obarczonego wadą, którego Cena została obniżona z powodu tejże wady, a Klient został poinformowany o tym przed złożeniem Zamówienia oraz wyraził zgodę na zawarcie Umowy Sprzedaży obejmującej Towar w takim stanie.
 10. W momencie odbioru przesyłki zawierającej Towar Klient zobowiązany jest zweryfikować stan przesyłki w obecności Dostawcy po podpisaniu odbioru. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, Klient powinien sporządzić oraz podpisać protokół stanowiący podstawę zgłoszenia reklamacyjnego. Niesporządzenie lub nieprawidłowe protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy nieuwzględnienia reklamacji.

IX.
ODSTĄPIENIE
OD UMOWY

Neony są  towarem wyprodukowanym według specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, w związku z czym nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy – zwrotu produktu. – zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W przypadku innych produktów na stronie obowiązują poniższe zapisy:

 1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Celem realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym z uwagi na charakter i rodzaj Towarów wykonywanych przez Sprzedawcę odstąpienie takie nie przysługuje Klientowi w szczególności w sytuacji określonej w ust. 16 lit. c.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa z wykorzystaniem wzorca formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Klient uprawniony jest również do samodzielnego sporządzenia oświadczenia, z którego w sposób jednoznaczny wynika skorzystanie przez niego z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:
  1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ledeon.pl;
  2. W formie pisemnej na adres: Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2/10;
  3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.ledeon.pl/;
  4. Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);
  5. Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).
 5. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. Od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której rzecz wydaje Sprzedawca;
  2. Od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
  3. Od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
  4. Od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 6. Do zachowania 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy.
 8. Jeżeli Klient nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
 9. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem przez Sprzedawcę jego oferty, złożona oferta przestaje wiązać.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.
 15. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od umowy.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. W której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynki, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. W której Klient wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. O dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. Zawarte w drodze aukcji publicznej;
  12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  13. O dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X.
WYMIANA
TOWARU NA INNY

Klient nie jest upoważniony dokonać wymiany Towaru nabytego od Sprzedawcy na inny Towar.

XI.
REKLAMACJE
TOWARÓW

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania zakupionego Towaru bez wad, a jeżeli zakupiony Towar obarczony jest wadą
  fizyczną lub prawną – Klient uprawniony jest do skorzystania z przysługujących mu od Sprzedawcy praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca może dokonać sprzedaży Towaru obarczonego wadą wyłącznie wówczas, gdy Cena Towaru została obniżona z powodu wady, a Klient został poinformowany o tym przed złożeniem Zamówienia oraz wyraził zgodę na zawarcie Umowy Sprzedaży obejmującej Towar obarczony wadą. Wady, o których Klient został poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży, zaakceptował je oraz które wpłynęły na obniżenie Ceny, nie mogą stanowić wyłącznej podstawy Reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjnego Klient może dokonać w następujący sposób:
  1. Pocztą elektroniczną na e-mail: kontakt@ledeon.pl;
  2. W formie pisemnej na adres: Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2/10
  3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.ledeon.pl/;
  4. Za pośrednictwem serwisu serwisu Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);
  5. Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).
 4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać sporządzone na formularzu reklamacji stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu oraz zawierać:
  1. oznaczenie Klienta, a w szczególności imię, nazwisko i/lub nazwa, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu;
  2. oznaczenie Sprzedawcy, a w szczególności nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail;
  3. określenie reklamowanego Towaru;
  4. dowód nabycia Towaru;
  5. wskazanie przyczyny zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zwięzłym uzasadnieniem;
  6. żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  7. określenie formy, trybu i sposobu, w jaki Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację;
  8. podpis, chyba że reklamacja składana jest drogą elektroniczną.
 5. Gdy jest to niezbędne do sprawdzenia ewentualnej niezgodności Towaru z umową, usunięcia wad albo wymiany Towaru na nowy, łącznie ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub niezwłocznie po jego wysłaniu Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar na adres Sprzedawcy: Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2/10 Koszty związane z wysłaniem Towaru podlegającego reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi. Klient zobowiązany jest do spakowania oraz odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki zawierającej Towar.
 6. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wezwania Klienta do uzupełnienia tychże braków.
 7. Jeżeli nabyty Towar obarczony jest wadą, Klient uprawniony jest:
  1. Złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;
  2. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca obowiązany jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych kosztów;
  3. Zwrócić się w ramach gwarancji – jeżeli Towar objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora – wprost do gwaranta w trybie oraz formie określonym w dokumencie gwarancyjnym w celu usunięcia wad Towaru lub wymiany na nowy bez wad.
 8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej oraz dostarczana odpowiednio na adres zamieszkania lub poczty elektronicznej Klienta, chyba że Klient określi inny rodzaj udzielania odpowiedzi na reklamację, który jednocześnie nie będzie wiązać się z poniesieniem przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów oraz nie uniemożliwi Sprzedawcy dostarczenie Klientowi odpowiedzi na reklamację.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 10. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta obejmującego żądanie obniżenia Ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w związku wadami Towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi odpowiednio część albo całość zapłaconej przez niego Ceny.
 12. W przypadku uznania przez Sprzedawcę żądania Klienta w zakresie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wad, Sprzedawca wysyła na wskazany przez Klienta adres przesyłkę zawierającą odpowiednio wolny od wad albo naprawiony Towar.
 13. W przypadku nieuznania reklamacji Klienta, zobowiązany jest on zwrócić Sprzedawcy koszty, jakie poniósł on tytułem transportu do Sprzedawcy Towaru objętego reklamacją, a także koszty odesłania Towaru Klientowi.
 14. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi jest wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

XII.
WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym, w szczególności fotografie, grafiki, animacje, treści multimedialne, teksty oraz logotypy, korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Sprzedawcy (nie dotyczy to praw do treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego w celu prezentacji Towarów, które to prawa przysługują podmiotom trzecim). Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez jakikolwiek podmiot bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności w szczególności fotografii, grafik, animacji, treści multimedialnych, tekstów oraz logotypów, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i może skutkować  odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną Użytkownika bądź Klienta dopuszczającego się naruszenia.
 3. Pobieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie treści Sklepu Internetowego, w tym za pośrednictwem robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych ze Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy oznacza naruszenie Regulaminu.
 4. Wynikające z ustępów poprzedzających zakazy nie dotyczą uprawnień każdego Użytkownika oraz Klienta do pobrania, wydrukowania, odtworzenia oraz utrwalenia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych dokumentów regulujących prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

XIII.
POZASĄDOWE
SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient uprawniony jest do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Postępowanie rozpoznawane przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.). W celu zainicjowania postępowania w takim trybie Klient składa wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
  • Postępowanie rozpoznawane przed wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.). W celu zainicjowania postępowania w takim trybie Klient składa wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązania sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
  • Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do których zadań statutowych należy m.in. ochrona konsumentów. Pomocy prawnej w tym zakresie udzielają m.in.: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Europejskie Centrum Konsumenckie (www.konsument.gov.pl) oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org);
  • Pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu za pośrednictwem platformy Internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a zarówno Klient oraz Sprzedawca muszą wyrazić zgodę na postępowanie w takim trybie. 

XIV.
ZMIANA
REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, sposobów płatności, dostaw, Zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Klienci mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w terminie 7 dni od daty powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

XV.
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu Internetowego zamieszczony jest aktualnie obowiązujący Regulamin.
 2. Umowy ze Sprzedawcą (Usługodawcą) zawierane są w języku polskim. 
 3. W przypadku wystąpienia po stronie Użytkownika, Klienta czy Usługobiorcy wątpliwości dotyczących treści Regulaminu, uprawnieni są oni do otrzymania od Sprzedawcy wyjaśnień w tym zakresie.
 4. W zakresie spraw dotyczących Regulaminu oraz zawartych umów, w szczególności Umów Sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne bądź nieskuteczne w całości albo w części, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego albo nieskutecznego postanowienia zastosowane będzie takie postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia oraz całego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, z poszanowaniem interesów faktycznych oraz prawnych stron sporu. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w ten sposób, zostanie od poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO …

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:                                                                                             …………………………………   

…………………………………                                                                                                  (miejscowość,
data)

 (Imię, nazwisko)

…………………………………

…………………………………

(Adres)

…………………………………

(Numer telefonu, e-mail)

                                                                                              …………………….

FORMULARZ REKLAMACJI
TOWARU/USŁUGI*

Ja, niżej podpisany, zgłaszam reklamację Towaru/Usługi*:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy sprzedaży/o świadczenie usług drogą
elektroniczną**: …………………………………

Nazwa Towaru/Usługi*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żądanie reklamującego (np. nieodpłatna naprawa, wymiana na
wolny od wad, zwrot całej zapłaconej ceny, obniżenie zapłaconej ceny):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji oraz zgłoszenia żądania zwrotu całej zapłaconej ceny
albo jej obniżenia, proszę wskazać, w jaki sposób ma nastąpić zwrot środków
pieniężnych (np. przelew bankowy na konto, przekaz pocztowy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oczekiwana forma i sposób
udzielenia odpowiedzi na reklamację (dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedź ma
zostać udzielona w innej formie i w inny sposób niż ten, w który zostało
wysłane zgłoszenie reklamacyjne):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….

                                                                                       (Podpis***) 

*Niepotrzebne skreślić. Towar oznacza Towar nabyty od
Sprzedawcy; Usługa oznacza Usługę świadczoną drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ledeon.pl

**Umowa sprzedaży dotyczy Towarów; Umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną dotyczy Usług świadczonych drogą elektroniczną

***Tylko jeżeli formularz reklamacji przesyłany jest w wersji
papierowej

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO …

Wzór oświadczenia o odstąpieniu
od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy):

Adresat:  Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
(42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2/10

Ja/My* niniejszym
informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwiska Klienta(-ów):
…………………………………………………………………………………………………..

Adres Klienta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Klienta (-ów)**:……………………………………………………………………………………………………………..

Data:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Niepotrzebne skreślić

**tylko jeżeli formularz
odstąpienia od umowy przesyłany jest w wersji papierowej