ledeon recznie
Ręczna produkcja
republic-of-poland
Polska produkcja
fast
Darmowa wycena Twojego wzoru w 48H
santa-claus
WEEKEND ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI!
-7% na WSZYSTKO ZE SKLEPU!

REGULAMIN

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEDEON.PL

 

W treści niniejszego Regulaminu
określono ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
działającego pod adresem: https://www.ledeon.pl/, a także zawierania umów oraz
korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę (Usługodawcę) drogą
elektroniczną. Celem niniejszego Regulaminu nie jest wyłączenie ani
ograniczenie jakichkolwiek praw Klientów, które przysługują im na mocy
przepisów prawa powszechnie obowiązujących. W przypadku kolizji postanowień
niniejszego Regulaminu oraz powyższych przepisów, wiążące są w tym zakresie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.

 

I.                   
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1.      
Sklep Internetowy dostępny pod adresem
internetowym: https://www.ledeon.pl/ prowadzony
jest przez spółkę Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Księżynie {16-001
Księżyno) przy ul. Mazowiecka 17, legitymującą się
NIP: 9492246868, KRS: 0000883635, wysokość kapitału zakładowego: 5 000, 00
zł, opłacony w całości.

2.      
Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest w
godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do soboty:

a)      
Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kontakt@ledeon.pl;

b)     
Poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod
adresem internetowym: https://www.ledeon.pl/;

c)      
Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez
wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl
(https://www.facebook.com/ledeonpl);

d)     
Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez
wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl
(https://www.instagram.com/ledeon_pl/).

3.      
Sklep Internetowy https://www.ledeon.pl/ działa na podstawie niniejszego Regulaminu. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce, a w szczególności:

a)      
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

b)     
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 z późn. zm.);

c)      
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);

d)     
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

4.      
Niniejszy Regulamin dostępny jest za
pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.ledeon.pl/ Klientom,
Usługobiorcom, Użytkownikom oraz wszystkim innym podmiotom przysługuje prawo
wglądu w treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
a także uprawnienie do jego pobrania, wydrukowania, odtworzenia oraz utrwalenia.

5.      
Zasady i warunki organizowanych oraz prowadzonych
przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące promocji, konkursów,
programów partnerskich, programów lojalnościowych oraz innych działań
reklamowo-promocyjnych każdorazowo określane są odrębnie.

6.      
Akceptacja Regulaminu jest niezbędna celem korzystania
ze Sklepu Internetowego, a w szczególności do utworzenia Konta Klienta,
zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz złożenia Zamówienia
za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7.      
Administratorem danych osobowych przetwarzanych
w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca
(Usługodawca). Zakres, cele, zasady oraz podstawy prawne przetwarzania danych
osobowych określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej w Sklepie
Internetowymi i znajdującej się pod adresem internetowym: https://ledeon.pl/strona-glowna/polityka/.  Polityka
prywatności określa również zakres, cele, zasady oraz podstawy prawne
stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Przekazanie przez
Klienta lub Usługobiorcę w związku z korzystaniem z ze Sklepu Internetowego
danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
Polityce Prywatności, w tym w związku z zawarciem umowy oraz realizacją po stronie
Usługodawcy (Sprzedawcy) obowiązków ustawowych.

II.                 
DEFINICJE

1.      
Administrator –  Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Księżynie {16-001
Księżyno) przy ul. Mazowiecka 17, legitymująca się NIP: 9492246868, KRS: 0000883635,
wysokość kapitału
zakładowego: 5 000, 00 zł, opłacony w całości

2.      
Cena – oznacza określoną w polskim złotym oraz
obejmującą wszelkie należne podatki kwotę pieniężną przysługującą Sprzedawcy od
Kupującego w związku z nabyciem Towaru na podstawie Umowy Sprzedaży.

3.      
Dni robocze – oznacza to dni od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28 z późn.
zm).

4.      
Dostawa – oznacza czynność polegającą na
dostarczeniu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru objętego
Zamówieniem.

5.      
Dostawca – oznacza podmiot, z którym Sprzedawca
współpracuje w zakresie obejmującym Dostawę Towarów.

6.      
Dowód zakupu – dokument księgowy w postaci
faktury, rachunku lub paragonu wystawionego w szczególności na podstawie ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług.

7.      
Klient – oznacza dokonujące w Sklepie
Internetowym Zamówienia lub korzystające z Usług osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

8.      
Kod rabatowy (kod kuponu) – oznacza formę
obniżenia Ceny wydawaną przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące w
tym zakresie oraz uprawniającą Klienta do nabycia Towarów prezentowanych w
Sklepie Internetowym w obniżonej Cenie lub dającą mu inną korzyść określoną
przez Sprzedawcę. 

9.      
Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

10.  
Przedsiębiorca – oznacza Klienta będącego
przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

11.  
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z
wszelkimi załącznikami, określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu
Internetowego.

12.  
Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową
(ewentualnie strony internetowe), za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi
Sklep Internetowy.

13.  
Sprzedawca – Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Księżynie {16-001
Księżyno) przy ul. Mazowiecka 17,
legitymującą się NIP: 9492246868, KRS: 0000883635, wysokość kapitału
zakładowego: 5 000, 00 zł, opłacony w całości

14.  
Towar (Towary) – oznacza rzecz (produkt)
przedstawioną m.in. tekstowo, graficznie lub multimedialnie przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu Internetowego lub nadanej przez niego wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej, która może stanowić przedmiot Umowy
Sprzedaży.

15.  
Umowa Sprzedaży – oznacza zawartą pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również – stosownie do cech produktu – umowę
o dzieło.

16.  
Usługa (Usługi) – oznacza usługę świadczoną przez
Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W
takim przypadku Sprzedawca jest Usługodawcą a Klient Usługobiorcą w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

17.  
Usługobiorca – oznacza Klienta w przypadku korzystania
przez niego z Usługi.

18.  
Usługodawca – oznacza Sprzedawcę w przypadku
świadczenia przez niego Usługi.

19.  
Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 z późn. zm.).

20.  
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną –
oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);

21.  
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z
Internetu, który wejdzie na stronę Sklepu Internetowego;

22.  
Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz określające w szczególności
rodzaj i liczbę Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, Cenę, dane
identyfikacyjne Klienta oraz sposób dostawy i płatności.

III.               
OGÓLNE
WARUNKI, W TYM TECHNICZNE, KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1.      
Każdy Użytkownik Sklepu Internetowego
zobowiązany jest do:

a)      
Korzystania z całej dostępnej funkcjonalności
Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający działania Sklepu Internetowego,
nieuciążliwy dla innych Użytkowników i Sprzedawcy, a także zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Regulaminu;

b)     
Korzystania z dostępnych w Sklepie Internetowym
treści jedynie w ramach użytku osobistego;

c)      
Nieprzesyłania treści naruszających jakiekolwiek
prawa osób trzecich, obraźliwych, wulgarnych, godzących w interes Sprzedawcy
lub podmiotów z nim współpracujących, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
zamieszczanych w złej wierze, a także naruszających przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, postanowienia Regulaminu oraz dobre obyczaje.

2.      
W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu
Internetowego, w tym z Usług, wymagane są:

a) komputer, tablet, telefon, smartfon, notebook lub
inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Mozilla
Firefox czy Opera oraz gdy w przeglądarce włączona jest obsługa JavaScript
2.6.3+ i plików Cookies;

c) minimalna rozdzielczość – smartfony: 768 px;

d) minimalna rozdzielczość – komputery stacjonarne:
1140 px;

e) minimalna rozdzielczość – tablety: 1025 px.

3.      
W Sklepie Internetowym mogą zostać zamieszczone
dokumenty w formacie PDF, których otwarcie wymagać będzie zainstalowania
właściwej aplikacji, takiej jak np. Adobe Reader.

4.      
Świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu
Internetowego odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

5.      
Zaleca się, żeby Użytkownik oraz Klient
korzystali z legalnego oprogramowania, a także posiadali na bieżąco
aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

6.      
Przesyłane za pośrednictwem formularza
kontaktowego lub zamówienia dane zabezpieczane i chronione są poprzez
zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.

7.      
Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie ogranicza
możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, przy czym może
spowodować utrudnienia w połączeniu ze nim. Za wszelkie tego rodzaju ograniczenia
po stronie Użytkownika oraz Klienta Sprzedawca (Usługodawca) nie ponosi
odpowiedzialności.

8.      
Sprzedawca (Usługodawca) dokłada wszelkich
starań, żeby funkcjonalność Sklepu Internetowego świadczona była nieprzerwanie,
każdego dnia 24 godziny na dobę. Jednakże Sprzedawca (Usługodawca) zastrzega,
że może się zdarzyć, iż np. z przyczyn technicznych Sklep Internetowy będzie
tymczasowo niedostępny. W takiej sytuacji Sprzedawca (Usługodawca) zobowiąże się
do niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu
przywrócenie funkcjonalności Sklepu  Internetowego.

9.      
Zamknięcie przeglądarki internetowej przez Użytkownika
lub Klienta może poskutkować usunięciem wszelkich przesłanych przez niego
danych do Sklepu Internetowego.

 

IV.               
OGÓLNE
WARUNKI I RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.      
W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca
(Usługodawca) świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

a)      
Umożliwienie Klientom (Usługobiorcom)
przeglądanie informacji (np. tekstów, grafik czy treści multimedialnych)
zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

b)     
Formularz kontaktowy oraz zamówienia, za
pośrednictwem którego Klienci (Usługobiorcy) mają możliwość nawiązania kontaktu
ze Sprzedawcą (Usługodawcą) poprzez wysłanie do niego wiadomości  oraz otrzymanie od niego odpowiedzi, a także
złożenia Zamówienia;

c)      
Inne Usługi świadczone przez Usługodawcę na
podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług.

2.      
Rozpoczęcie korzystania z Usług, o których mowa
w ust. 1, jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną
akceptacją warunków Regulaminu.

3.      
Do skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1
lit. b (Formularz kontaktowy oraz
zamówienia
), uprawniony jest każdy Użytkownik Sklepu Internetowego po wypełnieniu
oraz wysłaniu Formularza kontaktowego oraz zamówienia. Usługa ta świadczona
jest nieodpłatnie, a będącą jej podstawą umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony oraz ulega rozwiązaniu:

a) w momencie udzielenia oraz wysłania odpowiedzi
przez Sprzedawcę (Usługodawcę) Klientowi (Usługobiorcy) – w przypadku złożenia
zapytania;

b) wraz ze złożeniem Zamówienia przez Klienta
(Usługobiorcę) albo zaprzestania przez niego składania Zamówienia – w przypadku
złożenia Zamówienia.

4.      
Klient (Usługobiorca) uprawniony jest do
rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem
natychmiastowym w każdym momencie poprzez kontakt ze Sprzedawcą w sposób
określony w rozdziale I Regulaminu, przy czym zakończenie Usług określonych w
ust. 1 lit. b następuje po zrealizowaniu albo usunięciu Zamówienia, jeżeli w
chwili złożenia dyspozycji rozwiązania umowy o świadczenie usług
elektronicznych istniało Zamówienie.

5.      
Sprzedawca (Usługodawca) upoważniony jest do
rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem
14-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta
(Usługobiorcę) przepisów Regulaminu oraz niezastosowania się przez niego do
żądania w zakresie zaniechania i/lub usunięcia naruszeń. Sprzedawca
(Usługodawca) upoważniony jest również do rozwiązania umowy w przypadku
zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną, zwłaszcza za pośrednictwem
Sklepu Internetowego, wysyłając jednocześnie do Klienta (Usługobiorcy) za
pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres e-mail oświadczenie w tym
zakresie.

6.      
Wszelkie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawierane są w języku polskim.

7.      
Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych Usług
mogą określać odrębne regulaminy dostępne w 
Sklepie Internetowym.

V.                 
REKLAMACJA
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.      
Postępowanie reklamacyjne w rozumieniu
niniejszego Regulaminu należy rozumieć jako wystąpienie Klienta (Usługobiorcy)
w kierunku Sprzedawcy (Usługodawcy), w treści którego Klient (Usługobiorca)
zgłasza zastrzeżenia do Usług świadczonych przez Sprzedawcę (Usługodawcę).

2.      
Przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego nie mogą
być w szczególności:

a)      
nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej
przeglądarki internetowej;

b)     
przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Klienta
(Usługobiorcy) i/lub łączy internetowych;

c)      
okoliczności, za które Sprzedawca (Usługodawca)
nie ponosi odpowiedzialności, a także inne okoliczności związane z
działalnością podmiotów, za których działania Sprzedawca (Usługodawca) nie
odpowiada.

3.      
Klient (Usługobiorca) uprawniony jest zgłosić
reklamację w następujący sposób:

a)      
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ledeon.pl;

b)     
poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod
adresem internetowym: https://www.ledeon.pl/;

c)      
Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez
wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
@ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);

d)     
Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez
wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).

4.      
W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca
się, aby zgłoszenie reklamacyjne sporządzone zostało na formularzu reklamacji
stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu oraz zawierać:

a)      
oznaczenie Klienta (Usługobiorcy), a w
szczególności imię, nazwisko i/lub nazwa, pod jaką prowadzona jest działalność
gospodarcza; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu;

b)     
oznaczenie Sprzedawcy (Usługodawcy), a w
szczególności nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail;

c)      
określenie Usługi podlegającej reklamacji;

d)     
wskazanie przyczyny zgłoszenia reklamacyjnego
wraz ze zwięzłym uzasadnieniem;

e)     
żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia
reklamacji;

f)       
określenie formy, trybu i sposobu, w jaki
Sprzedawca (Usługodawca) powinien udzielić odpowiedzi na reklamację;

g)      
podpis, chyba że reklamacja składana jest drogą
elektroniczną.

5.      
Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki,
które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca (Usługodawca)
zastrzega sobie prawo wezwania Klienta (Usługobiorcy) do uzupełnienia tychże
braków.

6.      
Sprzedawca (Usługodawca) zobowiązuje się do
udzielenia odpowiedzi na Reklamację Klienta (Usługobiorcy) w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji.

7.      
Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie
pisemnej lub elektronicznej oraz dostarczana odpowiednio na adres zamieszkania
lub poczty elektronicznej Klienta (Usługobiorcy), chyba że Klient
(Usługobiorca) określi inny rodzaj udzielania odpowiedzi na reklamację, który
jednocześnie nie będzie wiązać się z poniesieniem przez Sprzedawcę
(Usługodawcę) nadmiernych kosztów oraz nie uniemożliwi Sprzedawcy (Usługodawcy)
dostarczenie Klientowi (Usługobiorcy) odpowiedzi na reklamację.

VI.               
ZAWARCIE
I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1.      
Żadne z informacji zamieszczonych w Sklepie
Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie skierowane do Klientów w celu zawarcia Umowy sprzedaży.

2.      
Przypisana poszczególnym Towarom Cena wiąże
zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę w chwili złożenia Zamówienia obejmującego te
Towary.

3.      
Zamówienia można składać w następujący sposób:

a)      
Za pośrednictwem Formularza kontaktu oraz zamówienia
Sklepu Internetowego (każdego dnia w tygodniu, 24 godziny na dobę). Składając Zamówienie
w ten sposób, Klient wypełnia wszystkie pola Formularza kontaktu oraz
zamówienia, wpisując w nie następujące dane: „imię”, „adres poczty
elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli
takowy posiada),  a następnie załącza
plik graficzny obrazujący przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf,
.bmp oraz wybiera pole „Złóż Zamówienie” wraz z polem dotyczącym zapoznania się
i akceptacji Polityki Prywatności, Regulaminu oraz prawa odstąpienia od umowy. Następnie
Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia wraz z przygotowaną
wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość Sprzedawcy zawiera
również adres strony internetowej, za pośrednictwem której Klient zobligowany
jest opłacić Zamówienie;

b)     
Za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez
nadanie wiadomości na adres: https://www.ledeon.pl/ (każdego dnia w tygodniu,
24 godziny na dobę). Składając Zamówienie w ten sposób, Klient podaje
następujące dane: „imię”, „adres poczty elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis
Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli takowy posiada),  a następnie załącza plik graficzny obrazujący
przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf, .bmp. Następnie Sprzedawca w
terminie 2 dni roboczych wysyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia wraz z przygotowaną
wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość Sprzedawcy zawiera
również adres strony internetowej, za pośrednictwem której Klient zobligowany jest
opłacić Zamówienie;

c)      
Za pośrednictwem serwisu
Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym
serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl); każdego dnia w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składając
Zamówienie w ten sposób, Klient podaje następujące dane: „imię”, „adres poczty
elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli
takowy posiada),  a następnie załącza
plik graficzny obrazujący przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf
oraz .bmp. Następnie Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia
wraz z przygotowaną wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość
Sprzedawcy zawiera również adres strony internetowej, za pośrednictwem której
Klient zobligowany jest opłacić Zamówienie;

d)     
Za pośrednictwem serwisu
Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie
pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/); każdego dnia w
tygodniu, 24 godziny na dobę. Składając
Zamówienie w ten sposób, Klient podaje następujące dane: „imię”, „adres poczty
elektronicznej”, „kolor Towaru”, „opis Zamówienia”, „kod rabatowy” (jeżeli
takowy posiada),  a następnie załącza
plik graficzny obrazujący przedmiot Zamówienia w formatach .jpg, .png, .pdf
oraz .bmp. Następnie Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych wysyła na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą Cenę Zamówienia
wraz z przygotowaną wizualizacją ukazującą przedmiot Zamówienia. Wiadomość
Sprzedawcy zawiera również adres strony internetowej, za pośrednictwem której
Klient zobligowany jest opłacić Zamówienie.

4.      
Złożone Zamówienia Sprzedawca realizuje od
poniedziałku do piątku w Dni Robocze od godz. 09:00 do godz. 17:00. Zamówienia
złożone po godzinie 17:00 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta
realizowane będą w kolejny Dzień Roboczy. 

5.      
Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza złożenie
przez niego oferty kupna w rozumieniu Kodeksu cywilnego Towaru objętego
Zamówieniem.

6.      
Sprzedawca za pośrednictwem poczty
elektronicznej potwierdza Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail
złożenie Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie jest tożsame z
przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia, a oznacza wyłącznie wprowadzenie go do
systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, chyba że dalsze postanowienia
Regulaminu stanowią inaczej. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę
niedostatecznej liczby danych do realizacji Zamówienia, może on zwrócić się do
Klienta o uzupełnienie tych informacji.

7.      
W przypadku Klientów składających Zamówienie za
pośrednictwem formularza zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia, o
którym mowa w § 6, zawiera:

a)      
Zestawienie zamówionych Towarów;

b)     
Numer Zamówienia (opcjonalnie);

c)      
Cenę obejmującą całość Zamówienia, z
wyszczególnieniem Cen za pojedyncze Towary, koszty dostawy oraz ewentualne inne
opłaty związane z realizacją Umowy Sprzedaży;

d)     
Wybrany sposób płatności i dostawy;

e)     
Przewidywany termin dostawy (opcjonalnie);

f)       
Dane do faktury;

g)      
Dane kontaktowe Sprzedawcy;

h)     
Dane kontaktowe Klienta.

8.      
W przypadku Klientów składających Zamówienie za
pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, serwisu Facebook oraz serwisu
Instagram, potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 6, zawiera:

a)      
Zestawienie zamówionych Towarów;

b)     
Numer Zamówienia (opcjonalnie);

c)      
Cenę obejmującą całość Zamówienia, z
wyszczególnieniem Cen za pojedyncze Towary, koszty dostawy oraz ewentualne inne
opłaty związane z realizacją Umowy Sprzedaży;

d)     
Wybrany sposób płatności i dostawy;

e)     
Przewidywany termin dostawy (opcjonalnie);

f)       
Dane do faktury;

g)      
Dane kontaktowe Sprzedawcy;

h)     
Dane kontaktowe Klienta;

i)       
Informację o prawie odstąpienia od umowy
zawartej na odległość (wraz z wzorem);

j)       
Regulamin lub link prowadzący do Regulaminu.

9.      
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:

a)      
otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego
adres e-mail wiadomości Sprzedawcy zawierającej informację o przyjęciu
Zamówienia do realizacji – w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza
kontaktu i zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nadania tego rodzaju
wiadomości bez uprzedniego wysłania do Klienta wiadomości, o której mowa w ust.
6;

b)     
przesłania przez Klienta na adres poczty
elektronicznej Sprzedawcy wiadomości, w której Klient dokonana akceptacji
przesłanego Zamówienia oraz wyrazi zgodę na jego realizację, a także potwierdzi
zapoznanie się z treścią Regulaminu i prawa odstąpienia od umowy – w przypadku
złożenia Zamówienia telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
serwisu Facebook oraz serwisu Instagram.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo nadania tego
rodzaju wiadomości bez uprzedniego wysłania do Klienta wiadomości, o której
mowa w ust. 6.

10.  
Informacja o przyjęciu do realizacji Zamówienia
w przypadku złożenia go za pośrednictwem formularza zamówienie stanowi
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty kupna Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie
będzie mógł przyjąć Zamówienia do realizacji, poinformuje o tym Klienta w
drodze elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem serwisu Facebook lub
serwisu Instagram.

11.  
Do chwili otrzymania wiadomości o przyjęciu
Zamówienia do realizacji Zamówienia Klient uprawniony jest zmienić albo anulować
Zamówienie. W tym celu Klient powinien skontaktować się telefonicznie, drogą
elektroniczną, za pośrednictwem serwisu Facebook lub serwisu Instagram ze
Sprzedawcą, składając mu stosowne oświadczenie. Następnie Sprzedawca wyśle do
Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość z
potwierdzeniem anulowania Zamówienia albo otrzymaniem zmodyfikowanego
Zamówienia oraz wiadomość z przyjęciem do realizacji zmodyfikowanego Zamówienia
– w przypadku przyjęcia oferty Klienta. Prawo anulowania Zamówienia nie narusza
uprawnień Klienta z tytułu odstąpienia od umowy.

12.  
Prawo anulowania Zamówienia nie dotyczy Towarów
nieprefabrykowanych, wytworzonych według przedstawionej przez niego
specyfikacji, a także służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
chyba że Sprzedawca postanowi inaczej.

13.  
Sprzedawca może informować Klientów o
szczegółowym statusie ich Zamówienia, jeżeli Sklep Internetowy posiada tego
rodzaju funkcjonalność.

14.  
Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, a
przed dostarczeniem Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi,
Sprzedawca wyśle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zawarcia
Umowy Sprzedaży wraz z jej istotnymi postanowieniami w formie pliku PDF lub na
innym trwałym nośniku. 

15.  
W związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Sprzedawca
wystawi na rzecz Klienta Dowód zakupu, w szczególności fakturę VAT w formie
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
54 poz. 535 z późn. zm.). Wystawioną w ten sposób fakturę VAT Sprzedawca wyśle
Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od
powyższego Klient uprawniony jest do żądania wystawienia faktury w formie
papierowej.

VII.             
PŁATNOŚĆ

 

1.      
Po złożeniu Zamówienia w wiadomości zwrotnej
Sprzedawca prześle Klientowi Cenę Towaru wraz z informacjami w zakresie kosztów
(opłat) transportu, doręczenia oraz usług pocztowych. Łączna kwota do zapłaty z
tego tytułu może ulec pomniejszeniu w przypadku wykorzystania przez Klienta
przysługującego mu Kodu Rabatowego lub innej formy obniżenia Ceny i kosztów
dostawy. Warunki i zasady przyznawania oraz wykorzystywania Kodów Rabatowych
lub innych form obniżenia Ceny i kosztów dostawy zostaną określone odrębnie.

2.      
Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać w
następujący sposób:

a)      
płatność za pośrednictwem elektronicznego
serwisu płatności Tpay. Klient dokonuje płatności przed realizacją Zamówienia
(przedpłata); realizacja przyjętego Zamówienia następuje po otrzymaniu przez
Sprzedawcę od elektronicznego serwisu płatności informacji o opłaceniu
Zamówienia przez Klienta;

b)     
przelew bankowy bezpośrednio na rachunek bankowy
Sprzedawcy (Bank mBANK, 67 1140 2004 0000 3302 8096 7270).
Płatność wykonywana jest przez Klienta w banku za pomocą konta internetowego,
stacjonarnie w placówce banku lub na poczcie. Klient dokonuje płatności przed
realizacją Zamówienia (przedpłata); skompletowanie i wysłanie przyjętego
Zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy;

c)      
gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową przy
odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, a także w sklepie stacjonarnym lub
innym miejscu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą;

d)     
płatność Kodem Rabatowym.

3.      
Klient zobowiązany jest uiścić Cenę z tytułu
Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku nieuiszczenia płatności w tym terminie,
Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, chyba że Sprzedawca wyrazi drogą
elektroniczną wyraźną zgodę na zapłatę Ceny przez Klienta w terminie
późniejszym, indywidualnie ustalonym.

VIII.           
DOSTAWA

 

1.      
Przesyłka zawierająca zamówione Towary
dostarczana jest na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2.      
Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium
Polski.

3.      
Koszty dostawy pokrywa w całości Klient, chyba
że Sprzedawca określi minimalną wartość Zamówienia, po przekroczeniu której
koszty dostawy ponosi w całości Sprzedawca (darmowa dostawa) albo ulegają one
obniżeniu. Sprzedawca uprawniony jest także do zwolnienia Klienta z obowiązku
opłacenia kosztów dostawy w całości albo w części w ramach okresowej promocji,
na warunkach określonych odrębnie.

4.      
Klient uprawniony jest do zmiany adresu dostawy
złożonego Zamówienia w terminie 3 dni po zaksięgowaniu Płatności. W tym celu
Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (telefonicznie, za pośrednictwem
serwisu Facebook, serwisu Instagram, poczty elektronicznej lub formularza
kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym).

5.      
Sprzedawca realizuje Zamówienie od momentu
otrzymania płatności lub, w przypadku wybrania przez Klienta płatności za
pobraniem, od momentu złożenia Zamówienia. Od tego momentu Sprzedawca
zobowiązany jest skompletować oraz wydać Dostawcy przesyłkę zawierającą Towar w
terminie 14 Dni Roboczych. Informacje o przewidywanym czasie realizacji
Zamówienia mogą znajdować się w Sklepie Internetowym w opisie poszczególnych
Towarów.

6.      
Z ważnych powodów (w szczególności niezależnych
od Sprzedawcy) czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 5, może ulec
wydłużeniu. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta (telefonicznie, drogą
elektroniczną, za pośrednictwem serwisu Facebook lub serwisu Instagram) o
opóźnieniu, jego przyczynie oraz przewidywanych terminie realizacji Zamówienia.

7.      
Szacunkowy czas dostawy Towaru wynosi 2 Dni Robocze
w przypadku wysłania Zamówienia.

8.      
Dostawy realizowane są przez:

a)      
InPost;

b)     
DHL.

9.      
Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi
Towar stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży wolny od wad, chyba że Sprzedawca
dokonał na rzecz Klienta sprzedaży Towaru obarczonego wadą, którego Cena
została obniżona z powodu tejże wady, a Klient został poinformowany o tym przed
złożeniem Zamówienia oraz wyraził zgodę na zawarcie Umowy Sprzedaży obejmującej
Towar w takim stanie.

10.  
W momencie odbioru przesyłki zawierającej Towar
Klient zobowiązany jest zweryfikować stan przesyłki w obecności Dostawcy po
podpisaniu odbioru. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, Klient powinien
sporządzić oraz podpisać protokół stanowiący podstawę zgłoszenia
reklamacyjnego. Niesporządzenie lub nieprawidłowe protokołu nie może stanowić
wyłącznej podstawy nieuwzględnienia reklamacji.

IX.               
ODSTĄPIENIE
OD UMOWY

Neony są  towarem wyprodukowanym według specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, w związku z czym nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy – zwrotu produktu. – zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W przypadku innych produktów na stronie obowiązują poniższe zapisy:

1.      Klientowi przysługuje na podstawie art. 27
ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach
konsumenta.

2.      
Celem realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1,
Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym z uwagi
na charakter i rodzaj Towarów wykonywanych przez Sprzedawcę odstąpienie takie
nie przysługuje Klientowi w szczególności w sytuacji określonej w ust. 16 lit.
c.

3.      
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient
składa z wykorzystaniem wzorca formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego
załącznik nr 2 do Regulaminu. Klient uprawniony jest również do samodzielnego
sporządzenia oświadczenia, z którego w sposób jednoznaczny wynika skorzystanie
przez niego z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

4.      
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy
złożyć:

a)      
Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ledeon.pl;

b)     
W formie pisemnej na adres: Ledeon sp. z o.o. z
siedzibą w Częstochowie (42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana
Ossolińskiego 2/10;

c)      
Za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.ledeon.pl/;

d)     
Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez
wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
@ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);

e)     
Za pośrednictwem serwisu
Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym
serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).

5.      
Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy
rozpoczyna się:

a)      
Od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w
wykonaniu której rzecz wydaje Sprzedawca;

b)     
Od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii
lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

c)      
Od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy – w
przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas
oznaczony;

d)     
Od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych
umów.

6.      
Do zachowania 14-dniowego terminu do odstąpienia
od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed jego
upływem.

7.      
Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na
trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy.

8.      
Jeżeli Klient nie został poinformowany przez
Sprzedawcę o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12
miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

9.      
Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu
od umowy przed przyjęciem przez Sprzedawcę jego oferty, złożona oferta
przestaje wiązać.

10.  
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa
się za niezawartą.

11.  
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, które nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta
dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.  
Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.

13.  
Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub
przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował
Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

14.  
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że
Sprzedawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.

15.  
W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy
zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta,
jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę
trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Jeżeli umowa dodatkowa została
zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta
od umowy.

16.  
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a)      
O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w
pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy;

b)     
W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań
na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz
ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     
W której przedmiotem jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;

g)      
W której przedmiotem świadczenia są napoje
alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynki, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli;

h)     
W której Klient wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca
do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient
zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)       
W której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)       
O dostarczenie dzienników, periodyków lub
czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      
Zawarte w drodze aukcji publicznej;

l)       
O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania,
innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi.

m)   
O dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się
za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X.                 
WYMIANA
TOWARU NA INNY

 

Klient nie jest upoważniony dokonać wymiany Towaru
nabytego od Sprzedawcy na inny Towar.

XI.               
REKLAMACJE
TOWARÓW

 

1.      
Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania
zakupionego Towaru bez wad, a jeżeli zakupiony Towar obarczony jest wadą
fizyczną lub prawną – Klient uprawniony jest do skorzystania z przysługujących
mu od Sprzedawcy praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Sprzedawca
odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.
556-576 Kodeksu cywilnego.

2.      
Sprzedawca może dokonać sprzedaży Towaru
obarczonego wadą wyłącznie wówczas, gdy Cena Towaru została obniżona z powodu
wady, a Klient został poinformowany o tym przed złożeniem Zamówienia oraz
wyraził zgodę na zawarcie Umowy Sprzedaży obejmującej Towar obarczony wadą.
Wady, o których Klient został poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży,
zaakceptował je oraz które wpłynęły na obniżenie Ceny, nie mogą stanowić
wyłącznej podstawy Reklamacji.

3.      
 Zgłoszenia
reklamacyjnego Klient może dokonać w następujący sposób:

a)      
Pocztą elektroniczną na e-mail: kontakt@ledeon.pl;

b)     
W formie pisemnej na adres: Ledeon sp. z o.o. z
siedzibą w Częstochowie (42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana
Ossolińskiego 2/10

c)      
Za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.ledeon.pl/;

d)     
Za pośrednictwem serwisu serwisu Facebook
poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod
nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);

e)     
Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez
wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).

4.      
W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji
zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać sporządzone na formularzu reklamacji
stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu oraz zawierać:

a)      
oznaczenie Klienta, a w szczególności imię,
nazwisko i/lub nazwa, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; adres
e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu;

b)     
oznaczenie Sprzedawcy, a w szczególności nazwę,
adres korespondencyjny, adres e-mail;

c)      
określenie reklamowanego Towaru;

d)     
dowód nabycia Towaru;

e)     
wskazanie przyczyny zgłoszenia reklamacyjnego
wraz ze zwięzłym uzasadnieniem;

f)       
żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

g)      
określenie formy, trybu i sposobu, w jaki
Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację;

h)     
podpis, chyba że reklamacja składana jest drogą
elektroniczną.

5.      
Gdy jest to niezbędne do sprawdzenia ewentualnej
niezgodności Towaru z umową, usunięcia wad albo wymiany Towaru na nowy, łącznie
ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub niezwłocznie po jego wysłaniu Klient
zobowiązany jest dostarczyć Towar na adres Sprzedawcy: Ledeon sp. z o.o. z
siedzibą w Częstochowie (42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana
Ossolińskiego 2/10 Koszty związane z wysłaniem Towaru podlegającego reklamacji
Sprzedawca zwróci Klientowi. Klient zobowiązany jest do spakowania oraz
odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki zawierającej Towar.

6.      
Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki,
które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
wezwania Klienta do uzupełnienia tychże braków.

7.      
Jeżeli nabyty Towar obarczony jest wadą, Klient
uprawniony jest:

a)      
Złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu Ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad
albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;

b)     
Żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
usunięcia wady. Sprzedawca obowiązany jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na
wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych kosztów;

c)      
Zwrócić się w ramach gwarancji – jeżeli Towar
objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora – wprost do gwaranta w trybie
oraz formie określonym w dokumencie gwarancyjnym w celu usunięcia wad Towaru
lub wymiany na nowy bez wad.

8.      
Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie
pisemnej lub elektronicznej oraz dostarczana odpowiednio na adres zamieszkania
lub poczty elektronicznej Klienta, chyba że Klient określi inny rodzaj
udzielania odpowiedzi na reklamację, który jednocześnie nie będzie wiązać się z
poniesieniem przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów oraz nie uniemożliwi Sprzedawcy
dostarczenie Klientowi odpowiedzi na reklamację.

9.      
Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego
udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta, nie później niż w terminie 14 dni
od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

10.  
Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na wolny od
wad albo usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając
kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego
żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11.  
W przypadku uznania przez Sprzedawcę
oświadczenia Klienta obejmującego żądanie obniżenia Ceny albo odstąpienia od
Umowy Sprzedaży w związku wadami Towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi odpowiednio
część albo całość zapłaconej przez niego Ceny.

12.  
W przypadku uznania przez Sprzedawcę żądania Klienta
w zakresie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wad, Sprzedawca wysyła
na wskazany przez Klienta adres przesyłkę zawierającą odpowiednio wolny od wad
albo naprawiony Towar.

13.  
W przypadku nieuznania reklamacji Klienta,
zobowiązany jest on zwrócić Sprzedawcy koszty, jakie poniósł on tytułem
transportu do Sprzedawcy Towaru objętego reklamacją, a także koszty odesłania
Towaru Klientowi.

14.  
Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta
będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi jest wyłączona na zasadzie art. 558 §
1 Kodeksu cywilnego.

XII.             
WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

 

1.       Wszystkie
treści zamieszczone w Sklepie Internetowym, w szczególności fotografie,
grafiki, animacje, treści multimedialne, teksty oraz logotypy, korzystają z
ochrony prawno-autorskiej i są własnością Sprzedawcy (nie dotyczy to praw do
treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego w celu prezentacji
Towarów, które to prawa przysługują podmiotom trzecim). Każdy Użytkownik ponosi
pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy będącą następstwem użycia
jakiejkolwiek zawartości Sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy.

2.       Jakiekolwiek
wykorzystanie przez jakikolwiek podmiot bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu
Internetowego, w szczególności w szczególności fotografii, grafik, animacji,
treści multimedialnych, tekstów oraz logotypów, stanowi naruszenie prawa
autorskiego przysługującego Sprzedawcy i może skutkować  odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną
Użytkownika bądź Klienta dopuszczającego się naruszenia.

3.       Pobieranie,
wykorzystywanie i przetwarzanie treści Sklepu Internetowego, w tym za
pośrednictwem robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania
danych ze Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy oznacza naruszenie
Regulaminu.

4.      
Wynikające z ustępów poprzedzających zakazy nie
dotyczą uprawnień każdego Użytkownika oraz Klienta do pobrania, wydrukowania,
odtworzenia oraz utrwalenia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych dokumentów
regulujących prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną.

 

XIII.           
POZASĄDOWE
SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1.      
Klient uprawniony jest do skorzystania z
następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:

a)      
Postępowanie rozpoznawane przed stałym
polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.). W celu
zainicjowania postępowania w takim trybie Klient składa wniosek o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;

b)     
Postępowanie rozpoznawane przed wojewódzkim
Inspektorem Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).
W celu zainicjowania postępowania w takim trybie Klient składa wniosek o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązania sporu
wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;

c)      
Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do których zadań statutowych
należy m.in. ochrona konsumentów. Pomocy prawnej w tym zakresie udzielają m.in.:
Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Europejskie Centrum
Konsumenckie (www.konsument.gov.pl) oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
(www.konsumenci.org);

d)     
Pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu za
pośrednictwem platformy Internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnego pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.      
Skorzystanie z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a
zarówno Klient oraz Sprzedawca muszą wyrazić zgodę na postępowanie w takim
trybie.

XIV.           
ZMIANA
REGULAMINU

 

1.      
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, sposobów płatności, dostaw, Zamówień oraz świadczenia usług
drogą elektroniczną.

2.      
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7
dni od daty publikacji na stronie Sklepu Internetowego.

3.      
Klienci mają prawo do wypowiedzenia umowy o
świadczenie Usług w terminie 7 dni od daty powiadomienia ich o zmianie
Regulaminu.

4.      
Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie
zmienionego Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu
obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

XV.             
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

 

1.      
Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na
stronie Sklepu Internetowego zamieszczony jest aktualnie obowiązujący
Regulamin.

2.      
Umowy ze Sprzedawcą (Usługodawcą) zawierane są w
języku polskim. 

3.      
W przypadku wystąpienia po stronie Użytkownika,
Klienta czy Usługobiorcy wątpliwości dotyczących treści Regulaminu, uprawnieni
są oni do otrzymania od Sprzedawcy wyjaśnień w tym zakresie.

4.      
W zakresie spraw dotyczących Regulaminu oraz
zawartych umów, w szczególności Umów Sprzedaży oraz umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Wybór prawa polskiego nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w
przypadku braku wyboru.

5.      
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże
się nieważne bądź nieskuteczne w całości albo w części, pozostałe postanowienia
Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego albo nieskutecznego
postanowienia zastosowane będzie takie postanowienie, które jest najbliższe
celom nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia oraz całego Regulaminu.

6.      
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, z poszanowaniem interesów
faktycznych oraz prawnych stron sporu. W przypadku niemożności rozwiązania
sporu w ten sposób, zostanie od poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu
powszechnego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296
ze zm.).

7.      
Załączniki do Regulaminu stanowią jego
integralną część.

8.      
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021
r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO …

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:                                                                                             …………………………………   

…………………………………                                                                                                  (miejscowość,
data)

 (Imię, nazwisko)

…………………………………

…………………………………

(Adres)

…………………………………

(Numer telefonu, e-mail)

                                                                                              …………………….

FORMULARZ REKLAMACJI

TOWARU/USŁUGI*

 

Ja, niżej podpisany, zgłaszam reklamację Towaru/Usługi*:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy sprzedaży/o świadczenie usług drogą
elektroniczną**: …………………………………

Nazwa Towaru/Usługi*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żądanie reklamującego (np. nieodpłatna naprawa, wymiana na
wolny od wad, zwrot całej zapłaconej ceny, obniżenie zapłaconej ceny):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji oraz zgłoszenia żądania zwrotu całej zapłaconej ceny
albo jej obniżenia, proszę wskazać, w jaki sposób ma nastąpić zwrot środków
pieniężnych (np. przelew bankowy na konto, przekaz pocztowy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oczekiwana forma i sposób
udzielenia odpowiedzi na reklamację (dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedź ma
zostać udzielona w innej formie i w inny sposób niż ten, w który zostało
wysłane zgłoszenie reklamacyjne):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                              ……………………………………………….

                                                                                                                                              (Podpis***) 

 

*Niepotrzebne skreślić. Towar oznacza Towar nabyty od
Sprzedawcy; Usługa oznacza Usługę świadczoną drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ledeon.pl

**Umowa sprzedaży dotyczy Towarów; Umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną dotyczy Usług świadczonych drogą elektroniczną

***Tylko jeżeli formularz reklamacji przesyłany jest w wersji
papierowej

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO …

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu
od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy):

Adresat:  Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
(42-209 Częstochowa) przy ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2/10

Ja/My* niniejszym
informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwiska Klienta(-ów):
…………………………………………………………………………………………………..

Adres Klienta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Klienta (-ów)**:……………………………………………………………………………………………………………..

Data:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Niepotrzebne skreślić

**tylko jeżeli formularz
odstąpienia od umowy przesyłany jest w wersji papierowej

 

Scroll to Top
Scroll to Top