ledeon recznie
Ręczna produkcja
republic-of-poland
Polska produkcja
fast
Darmowa wycena Twojego wzoru w 48H
santa-claus
WEEKEND ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI!
-7% na WSZYSTKO ZE SKLEPU!

[npd-editor]

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES DLA SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEDEON.PL

 

Szanowni Państwo,

w niniejszym dokumencie przedstawiamy
Wam najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych
oraz stosowania plików Cookies, które wykorzystuje Sklep Internetowy
https://www.ledeon.pl/. Dołożyliśmy
wszelkich starań, ażeby informacje w powyższym zakresie zostały opisane w
sposób precyzyjny, a przy tym łatwy do przyswojenia oraz zrozumienia. Niniejszy
dokument został sporządzony m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO /
GDPR). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności
jesteśmy do Państwa dyspozycji – w tym celu prosimy o kontakt z Administratorem
danych osobowych w sposób wskazany poniżej.

 

POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1.       Administratorem
danych osobowych zbieranych poprzez Sklep Internetowy
https://www.ledeon.pl/ jest spółka
Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-209 Częstochowa) przy

ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2/10, legitymująca się NIP: 9492246868,
KRS: 0000883635, wysokość kapitału zakładowego: 5 000, 00 zł, opłacony w
całości,
będąca również Usługodawcą i Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego
https://www.ledeon.pl/ (zwanego dalej również:
„Regulaminem”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2.       Kontakt
z Administratorem możliwy jest w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do soboty:

a)      
Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kontakt@ledeon.pl;

b)     
Poprzez formularz kontaktowy: https://www.ledeon.pl/;

c)      
Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez

wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
@ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);

d)     
Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez

wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).

3.       Zbieranie
danych osobowych następuje przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie
ochrony danych osób, których dane dotyczą, a sama procedura gromadzenia oraz
przetwarzania danych osobowych jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami, stosowana
wyłącznie dla celów zgodnych z prawem, przy zachowaniu zasady adekwatności w
stosunku do tychże celów, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane do
osiągnięcia celu przetwarzania.

 

ZAKRES
ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Państwa
dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane wyłącznie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich zakres zależny jest od
świadczonej usługi.

2.      
Dane osobowe, które przetwarzamy, to w
szczególności:

a)      
imię – w przypadku złożenia zapytania za
pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz zamówienia;

b)     
nazwisko – w przypadku złożenia zapytania za
pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz zamówienia (nieobowiązkowo); w
przypadku złożenia Zamówienia (obowiązkowo);

c)      
miejsce zamieszkania (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, numer ulicy) – w przypadku złożenia Zamówienia;

d)     
adres poczty elektronicznej – w przypadku
złożenia zapytania lub Zamówienia;

e)     
numer telefonu 
– w przypadku złożenia Zamówienia.

 

CELE
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą gromadzone
oraz przetwarzane w celu:

a)      
realizacji Usługi określonej w rozdziale IV
ust. 1 lit. b Regulaminu (Formularz kontaktowy
oraz zamówienia
) w celu złożenia Zamówienia oraz wykonania Umowy Sprzedaży;

b)     
realizacji Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży w
związku z korzystaniem przez Sklep Internetowy z elektronicznych systemów
płatności w zakresie obejmującym obsługę, rozliczenie oraz potwierdzenie
płatności;

c)      
administrowania i rozwoju relacji z klientami
oraz kontrahentami.

 

TERMIN
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie
wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, w którym to
zostały zebrane.

2.      
Termin końcowy przetwarzania danych osobowych
wyznacza okres, do którego:

a)      
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;

b)     
ustanie możliwość ustalania, dochodzenia i/lub
ochrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony;

c)      
skutecznie cofniesz zgodę na przetwarzanie
Twoich danych osobowych – w przypadku gdy ona była tego podstawą;

d)     
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych – w razie gdy podstawą przetwarzania
Twoich danych był uzasadniony interes administratora  lub gdy dane były przetwarzane w celach
marketingowych, włącznie z profilowaniem.

 

ODBIORCY
DANYCH OSOBOWYCH

Administrator
uprawniony jest do przekazywania danych osobowych współpracującym z nim podmiotom
zewnętrznym, w szczególności takim jak:

·        
biura księgowe

·        
podmioty dostarczające oraz obsługujące
systemy lub rozwiązania informatyczne

·        
elektroniczne serwisy płatności

·        
podmioty świadczące usługi marketingowe

·        
właściwe organy publiczne

– w celu m.in. należytej realizacji
świadczonych usług.

 

UPRAWNIENIA
UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.      
Osoba, której dane osobowe dotyczą, uprawniona
jest do:

a)      
dostępu do treści swoich danych osobowych;

b)     
żądania ich sprostowania;

c)      
usunięcia ich;

d)     
ograniczenia przetwarzania;

e)     
przeniesienia ich;

f)       
wniesienia sprzeciwu;

g)      
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

2.      
Celem realizacji uprawnień, o których mowa
powyżej, prosimy o kontakt
w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do

soboty:

a)      
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ledeon.pl;

b)     
Poprzez formularz kontaktowy: https://www.ledeon.pl/;

c)      
Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez

wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
@ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);

d)     
Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez

wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą:
ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).

 

3.      
Niezależnie od powyższych uprawnień
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu w zakresie
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

PLIKI
COOKIES

1.      
Sklep internetowy https://www.ledeon.pl/ korzysta z
informacji zapisanych za pomocą tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach
końcowych (komputer stacjonarny, laptop, notebook itp.) Użytkowników
przeznaczonych do korzystania (np. przeglądania) ze stron internetowych
.
Zadaniem tychże plików jest między innymi rozpoznanie urządzenia Użytkownika i
pokazanie mu strony internetowej zgodnej z jego preferencjami. Mogą one
zawierać nazwę strony internetowej ich pochodzenia, termin przechowywania w
obrębie urządzenia końcowego oraz własny numer.

2.      
Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

3.      
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w naszym
Sklepie Internetowym.

4.      
Usługobiorca uprawniony jest do podjęcia decyzji w
zakresie dostępu plików „cookies
do swojego komputera. W tym celu może zmienić ustawienia w oknie swojej
przeglądarki. Więcej informacji o trybie i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej.

5.      
Nasz Sklep Internetowy stosuje lub może stosować trzy
rodzaje plików „cookies”:

a)       „sesyjne
cookies”, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy do momentu wylogowania;

b)      „stałe
cookies”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas
określony w pliku „cookies
bądź też do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę;

c)       „analityczne
cookies”, gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez
Usługobiorcę, rodzaju strony, z której Usługobiorca został skierowany do Sklepu
internetowym, a także liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie
Sklepu internetowego. W ramach tych informacji nie dokonuje się rejestracji
konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, gdyż służą one wyłącznie do
opracowania analiz i statystyk korzystania ze Sklepu.

 

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.       Administrator
zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2.       W sprawach
nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisy
Regulaminu,  Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO /
GDPR), a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Scroll to Top
Scroll to Top