POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES DLA SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEDEON.PL

Szanowni Państwo,

w niniejszym dokumencie przedstawiamy Wam najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych oraz stosowania plików Cookies, które wykorzystuje Sklep Internetowy https://www.ledeon.pl/. Dołożyliśmy wszelkich starań, ażeby informacje w powyższym zakresie zostały opisane w sposób precyzyjny, a przy tym łatwy do przyswojenia oraz zrozumienia. Niniejszy dokument został sporządzony m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – w tym celu prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych w sposób wskazany poniżej.

POSTANOWIENIA
OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Sklep Internetowy https://www.ledeon.pl/ jest spółka Ledeon sp. z o.o. z siedzibą w Księżynie (16-001 Księżyno) przy ul. Mazowieckiej 17, legitymująca się NIP: 9492246868, KRS: 0000883635, wysokość kapitału zakładowego: 5 000, 00 zł, opłacony w całości, będąca również Usługodawcą i Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego https://www.ledeon.pl/ (zwanego dalej również: „Regulaminem”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do soboty:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ledeon.pl;
  2. Poprzez formularz kontaktowy: https://www.ledeon.pl/;
  3. Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);
  4. Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).
 3. Zbieranie danych osobowych następuje przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osób, których dane dotyczą, a sama procedura gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami, stosowana wyłącznie dla celów zgodnych z prawem, przy zachowaniu zasady adekwatności w stosunku do tychże celów, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane do osiągnięcia celu przetwarzania. 

ZAKRES
ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa
  dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane wyłącznie na podstawie odpowiednich
  przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich zakres zależny jest od
  świadczonej usługi.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy, to w szczególności:
  • imię – w przypadku złożenia zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz zamówienia;
  • nazwisko – w przypadku złożenia zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz zamówienia (nieobowiązkowo); w przypadku złożenia Zamówienia (obowiązkowo);
  • miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer ulicy) – w przypadku złożenia Zamówienia;
  • adres poczty elektronicznej – w przypadku złożenia zapytania lub Zamówienia;
  • numer telefonu  – w przypadku złożenia Zamówienia.

CELE
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą gromadzone oraz przetwarzane w celu:

 1. realizacji Usługi określonej w rozdziale IV ust. 1 lit. b Regulaminu (Formularz kontaktowy oraz zamówienia) w celu złożenia Zamówienia oraz wykonania Umowy Sprzedaży;
 2. realizacji Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży w związku z korzystaniem przez Sklep Internetowy z elektronicznych systemów płatności w zakresie obejmującym obsługę, rozliczenie oraz potwierdzenie płatności;
 3. administrowania i rozwoju relacji z klientami oraz kontrahentami.

TERMIN
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, w którym to zostały zebrane.
 2. Termin końcowy przetwarzania danych osobowych wyznacza okres, do którego:
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia i/lub ochrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony;
  • skutecznie cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w przypadku gdy ona była tego podstawą;
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w razie gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora  lub gdy dane były przetwarzane w celach marketingowych, włącznie z profilowaniem.

ODBIORCY
DANYCH OSOBOWYCH

Administrator uprawniony jest do przekazywania danych osobowych współpracującym z nim podmiotom zewnętrznym, w szczególności takim jak:

 • biura księgowe
 • podmioty dostarczające oraz obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne
 • elektroniczne serwisy płatności
 • podmioty świadczące usługi marketingowe
 • właściwe organy publiczne
 • w celu m.in. należytej realizacji świadczonych usług.

UPRAWNIENIA
UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, uprawniona jest do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. żądania ich sprostowania;
  3. usunięcia ich;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. przeniesienia ich;
  6. wniesienia sprzeciwu;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Celem realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do soboty:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ledeon.pl;
  2. Poprzez formularz kontaktowy: https://www.ledeon.pl/;
  3. Za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: @ledeon.pl (https://www.facebook.com/ledeonpl);
  4. Za pośrednictwem serwisu Instagram poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy prowadzącego konto w tym serwisie pod nazwą: ledeon_pl (https://www.instagram.com/ledeon_pl/).
 3. Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu w zakresie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

PLIKI
COOKIES

 1. Sklep internetowy https://www.ledeon.pl/ korzysta z informacji zapisanych za pomocą tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach końcowych (komputer stacjonarny, laptop, notebook itp.) Użytkowników przeznaczonych do korzystania (np. przeglądania) ze stron internetowych. Zadaniem tychże plików jest między innymi rozpoznanie urządzenia Użytkownika i pokazanie mu strony internetowej zgodnej z jego preferencjami. Mogą one zawierać nazwę strony internetowej ich pochodzenia, termin przechowywania w obrębie urządzenia końcowego oraz własny numer.
 2. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w naszym Sklepie Internetowym.
 4. Usługobiorca uprawniony jest do podjęcia decyzji w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera. W tym celu może zmienić ustawienia w oknie swojej przeglądarki. Więcej informacji o trybie i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Nasz Sklep Internetowy stosuje lub może stosować trzy rodzaje plików „cookies”:
  • „sesyjne cookies”, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do momentu wylogowania;
  • „stałe
   cookies”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w pliku „cookies” bądź też do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę;
  • „analityczne cookies”, gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę, rodzaju strony, z której Usługobiorca został skierowany do Sklepu internetowym, a także liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu internetowego. W ramach tych informacji nie dokonuje się rejestracji konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, gdyż służą one wyłącznie do opracowania analiz i statystyk korzystania ze Sklepu.

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisy Regulaminu,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR), a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.